Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017



















Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές πλήρους φοίτησης κατά τους μήνες Ιούλιο- Οκτώβριο, ενώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης  κατά του μήνες Οκτώβριο –Ιούνιο του δευτέρου έτους σπουδών τους.

 

Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα παρακάτω:


v  Ο κάθε φοιτητής επιλέγει το επιστημονικό πεδίο της Διπλωματικής του Εργασίας και σε συνεννόηση με την Επιτροπή του Π.Μ.Σ. καθορίζεται ο επιβλέπων καθηγητής.

v  Το ακριβές θέμα της ΔΕ καθορίζεται από το φοιτητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.

v  Το αργότερο στο τέλος του πρώτου μήνα της περιόδου διεξαγωγής της ΔΕ ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε αυτό αναφέρονται το θέμα, ο στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασίας. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

v  Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.

v  Η ΔΕ βαθμολογείται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και από δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ τα οποία ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.. Η ΔΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της περιόδου διεξαγωγής της. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, είναι δυνατόν μετά από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή να εγκριθεί από την ΣΕ παράταση.

v  Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παράταση ενός (1) μήνα μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.