Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017Δομή και πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

 • τμήμα πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών και
 • τμήμα μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών

ενώ για κάθε τμήμα φοίτησης οι φοιτητές εξειδικεύονται στις εξής κατευθύνσεις:

 • Λογιστική (Accounting)
 • Διοικητική Λογιστική (Management Accounting)
 • Ελεγκτική (Auditing)
 • Φορολογική Λογιστική (Tax Accounting)
 • Χρηματοοικονομική (Finance)
 • Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Bank & Financial Risk Management)
 • Επενδύσεις και Διαχείριση Περιουσίας (Investments & Wealth Management)
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)

* Σε κάθε κατεύθυνση προσφέρονται ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα ανάλογα με τη ζήτηση

Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) προπαρασκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους κατεύθυνση σπουδών, τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά Κατεύθυνση

Για να δείτε τό πρόγραμμα σπουδών με κατεύθυνση:

 • Λογιστικής
 • ∆ιοικητικής Λογιστικής
 • Ελεγκτικής
 • Φορολογικής Λογιστικής

πατήστε εδώ (αρχείο pdf)

Για να δείτε τό πρόγραμμα σπουδών με κατεύθυνση:

 • Χρηµατοοικονοµικής
 • Τραπεζικής ∆ιοικητικής & ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων
 • Επενδύσεις κ ∆ιαχείριση Περιουσίας
 • Χρηµατοοικονοµικής Μηχανικής

πατήστε εδώ (αρχείο pdf)