Κυριακή 19 Αυγούστου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • «Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2018-19, ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ.Πρωτ: 115609/Ζ1-9/7/2018 σχετικό έγγραφο) σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ έχει ενημερωθεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τα νέα δίδακτρα που θα ισχύσουν κατά το ακαδ. έτος 2018-19.»
    Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
  • Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 6/8/2018-24/8/2018. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο εν λόγω διάστημα, τα απαιτούμενα έντυπα (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων) θα μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς αρχής γενομένης της Δευτέρας 27/8/2018.
  • Η ύλη του προπαρασκευαστικού μαθήματος “Εισαγωγή στη Λογιστική” περιλαμβάνεται στο διδακτικό σύγγραμμα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» των Μπάλλα, Α & Χέβα, Δ., , 4η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 2016, Αθήνα. Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.
warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
Δομή και πρόγραμμα σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται τρείς (3) κατευθύνσεις (specializations):


α) Λογιστική & Ελεγκτική
(Accounting & Auditing)
β) Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων
(Finance, Investments, and Risk Management)
γ) Λογιστική & Χρηματοοικονομική
(Accounting and Finance)

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται ως πλήρους φοίτησης (εντατικό διάρκειας ενός έτους) και μερικής φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους φοιτητές. Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι δώδεκα (12) μήνες για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και επιπλέον δύο (2) εξάμηνα σπουδών για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης περιλαμβάνει δύο εξάμηνα αποκλειστικής παρακολούθησης μαθημάτων, κάθε ένα από τα οποία επιμερίζεται σε δύο διδακτικές υποπεριόδους διάρκειας εννέα (9) εβδομάδων έκαστη, καθώς και περίοδο έρευνας και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας που διαρκεί δεκαέξι (16) εβδομάδες.

Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ5/89656/Β3 Υ.Α. (ΦΕΚ 1466/τ. Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. αποτιμάται στις δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες που αντιστοιχούν σε πενήντα δύο (52) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων, χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:


α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 60 Πιστωτικές Μονάδες.
β) Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 15 Πιστωτικές Μονάδες.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) προπαρασκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους ειδίκευση, τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ