Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική βρίσκεται σε καθεστώς αναμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου 2018 και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επόμενη σειρά φοιτητών
Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα έχει σήμερα περίπου τριάντα ενεργούς υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής ή της Λογιστικής. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές του Τμήματος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στα πρώτα δώδεκα έτη λειτουργίας του Τμήματος έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία είκοσι πέντε (25) διδακτορικές διατριβές. Αρκετοί από τους Διδάκτορές του Τμήματος έχουν καταλάβει θέσεις μελών ΔΕΠ ή εργάζονται σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ενώ άλλοι κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε υπουργεία, μεγάλες τράπεζες και επιχειρήσεις εντός και εκτός συνόρων:

 

v  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

v  Τράπεζα της Ελλάδος

v  Υπουργείο Οικονομικών

v  Accenture Hellas

v  Assos Capital SA

v  Coca Cola HBS

v  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

v  Πάντειο Πανεπιστήμιο

v  ALBA Graduate Business School

v  European University Of Cyprus

v  HEC University of Lausanne

v  Manchester Business School, University of Manchester

v  University of Sydney

 

Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να έχουν τα εξής τυπικά προσόντα:

v     Αναγνωρισμένο πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ξένου Πανεπιστημίου. Ο γενικός βαθμός του πτυχίου δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος του "λίαν καλώς" για Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αν πρόκειται για τίτλο ξένου Πανεπιστημίου ο γενικός βαθμός ή χαρακτηρισμός του πτυχίου πρέπει να ανήκει στις δύο ανώτερες διαβαθμίσεις (τουλάχιστον upper second class) και να φέρει επίσημη επικύρωση από το ΔΟΑΤΑΠ.

v     Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ξένου Πανεπιστημίου επιπέδου Master ή PhD στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή σε αντικείμενο του ευρύτερου χώρου των Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών. Προηγούμενο διδακτορικό δίπλωμα σε οποιονδήποτε χώρο αποτελεί πρόσθετο προσόν, αλλά δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από καμία συμβατική υποχρέωση.

v     Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

v     Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να προσκομίσουν δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες να σχολιάζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του υποψηφίου.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών είναι συνεχής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για τα γνωστικά αντικείμενα που θα προκηρυχθούν και ορίζει Εισηγητική Επιτροπή. Προκηρύξεις μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Εισηγητικής Επιτροπής ελέγχει τα προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια εισαγωγής και αποφασίζει για την αποδοχή τους ή μη στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση αποδοχής, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου. Η ημερομηνία κατά την οποία ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, καθορίζει την έναρξη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα καθορίζει το ακριβές θέμα της διδακτορικής διατριβής.

 

Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική, ή κατόπιν αδείας της Γ.Σ.Ε.Σ. σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να συντάσσεται και ευρεία περίληψη στην Ελληνική. Η διδακτορική διατριβή και η περίληψή της κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α..

 

Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος είναι πλήρους φοίτησης. Υπό αυτήν την έννοια, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ως κύρια απασχόλησή του την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του. Καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του ο υποψήφιος διδάκτωρ καταβάλλει τα εκάστοτε ισχύοντα δίδακτρα.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη παραμονή του φοιτητή σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο φοιτητής /τρια δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει πάρει αναστολή φοίτησης από την Γ.Σ.Ε.Σ). Μετά την παρέλευση των τριών (3) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε τρία (3) το πολύ ακόμη έτη.

 

Κατάλογος Διδακτορικών Διατριβών που έχουν εκπονηθεί