Κυριακή 19 Αυγούστου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • «Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για το ακαδ. έτος 2018-19, ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ.Πρωτ: 115609/Ζ1-9/7/2018 σχετικό έγγραφο) σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ έχει ενημερωθεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τα νέα δίδακτρα που θα ισχύσουν κατά το ακαδ. έτος 2018-19.»
    Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
  • Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 6/8/2018-24/8/2018. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο εν λόγω διάστημα, τα απαιτούμενα έντυπα (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων) θα μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς αρχής γενομένης της Δευτέρας 27/8/2018.
  • Η ύλη του προπαρασκευαστικού μαθήματος “Εισαγωγή στη Λογιστική” περιλαμβάνεται στο διδακτικό σύγγραμμα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» των Μπάλλα, Α & Χέβα, Δ., , 4η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 2016, Αθήνα. Η ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.
warning Νέα - Ανακοινώσεις
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και νέο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (AISLab)  

Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Χέβας
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο, βασιζόμενο στη τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) της ανάλυσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, β) της προσομοίωσης της λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων καθώς και Παροχής Υπηρεσιών, γ) της διαχείρισης πληροφοριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αναφορικά τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον) και δ) της προσομοίωσης των επιπτώσεων των λαμβανομένων αποφάσεων.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 66 - 06.04.2001
 
Χώρος Στέγασης: Α 33, 3ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

 

 

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (FinLab)  

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Κ. Δράκος
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία: α) της ανάλυσης της λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, β) της ανάλυσης λογιστικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, γ) της προσομοίωσης της επενδυτικής συμπεριφοράς των φορέων που δρουν στα πλαίσια μιας χρηματιστηριακής αγοράς και δ) της προσομοίωσης των αποφάσεων αριστοποίησης ενός χαρτοφυλακίου πρωτογενών τίτλων ή παραγώγων τους.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 66 - 06.04.2001
 
Χώρος Στέγασης: 108, 1ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

 

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων (“Business Analysis and ValuationLaboratory”) 

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Μπάλλας

Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων», «Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης», «Ελεγκτικής» και «Φορολογικής Λογιστικής».
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 773 - 13.03.2017

Χώρος Στέγασης: 206, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

 

 

Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (Behavioral Finance Laboratory - BeFin)      

 

Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Σπύρου

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Κεφαλαιαγορές, Χρηματαγορές και Επενδυτική Συμπεριφορά» και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Αναλυτικότερα το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει: θεωρία Προοπτικής, και Ορθολογισμός (Prospect Theory & Rationality), Επενδυτική Ψυχολογία και Ευριστικοί κανόνες (Investor Psychology & Heuristics), Προβλέψεις και Παρουσίαση της Πληροφόρησης (Predictions & Framing Effects), Αγελαία Συμπεριφορά Επενδυτών (Herd Behavior), Επενδυτικό Συναίσθημα, (Investor Sentiment), η εξήγηση Χρηματοοικονομικών Γρίφων (Closed End Fund Puzzle, Dividend Puzzle, μεταξύ άλλων), Υπέρ-αντίδραση και Υπό-αντίδραση Επενδυτών (Overreaction & Underreaction), Τα Όρια του Arbitrage (The Limits of Arbitrage), Υποδείγματα Αποτίμησης Επενδύσεων και Συμπεριφορικές Μεταβλητές (Asset Pricing Models and Behavioral Variables), Η Επίδραση της Νομισματικής Πολιτικής στις Προσδοκίες (Monetary Policy and Expectations).
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1002 - 24.03.2017

Χώρος Στέγασης: 207, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

 


 

Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (International Shipping, Finance and Management Laboratory)

Συμμετέχοντα Τμήματα:
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (
Διευθύνον – Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)
 
Διευθυντής: Καθηγητής Ε. Καβουσανός

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση». Ειδικότερα, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που θα καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ναυτιλιακά οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση, όπως: Λειτουργία των αγορών των ναύλων, των επενδύσεων στη
ναυτιλία, των αγορών των νέων και μεταχειρισμένων πλοίων, των αγορών διάλυσης πλοίων, των καυσίμων, των ναυτιλιακών παραγώγων, των οικονομικών των λιμένων, των επενδύσεων στον κλάδο της ναυτιλίας των σχημάτων χρηματοδότησης και της ανάλυσης των πηγών κεφαλαίων, των αγορών χρεογράφων και αξιόγραφων, την αξιολόγηση των επενδύσεων και των εναλλακτικών επιλογών που υφίσταται, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, και άλλα θέματα που αφορούν στη διοίκηση των επιχειρήσεων.
 
 
ΦΕΚ Ίδρυσης:  B 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 207, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας