Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017Ωράριο λειτουργίας Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

Το νέο ωράριο ισχύει από 13/2/2013:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 10.30-18.00

Τετάρτη και Παρασκευή 12.00-19.30

Εκδότης: Γραμματεία
Ημ/νια Δημοσίευσης: 18/7/2016 4:55:27 μμ