Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018warning Νέα - Ανακοινώσεις
 • Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική βρίσκεται σε καθεστώς αναμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου 2018 και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την επόμενη σειρά φοιτητών
Kριτήρια Επιλογής - Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι ένα εντατικό πρόγραμμα, το οποίο προσελκύει ευφυείς φοιτητές, με πολύ καλές προπτυχιακές σπουδές, ταλέντο, προοπτικές, έτοιμους να εργαστούν σκληρά και με τη φιλοδοξία να εξελιχθούν σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.
 
Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. του εξωτερικού).
•  Βαθμός πτυχίου.
•  Δύο συστατικές επιστολές.
•  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
•  GMAT (προαιρετικά για το τμήμα πλήρους φοίτησης).
•  Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ.
•  Επίδοση στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
•  Επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών (για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης).
•  Συνέντευξη ενώπιον ειδικής Επιτροπής Επιλογής, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Επιτροπή αξιολογεί: α) τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος από τους υποψήφιους (αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές ικανότητες), β) τη δυνατότητα επαγγελματικής αξιοποίησης του Προγράμματος από τους υποψήφιους (σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα καριέρας) και γ) τη δυνατότητα του υποψήφιου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.
 
H Επιτροπή κατατάσσει τους υποψήφιους αξιολογώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια κατά την κρίση της.
 
Το Πρόγραμμα έχει κυλιόμενη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, με δύο τουλάχιστον καταληκτικές ημερομηνίες κατ’ έτος (συνήθως μία την άνοιξη και μία το καλοκαίρι). 

Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των θέσεων, συνίσταται στους υποψηφίους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους νωρίς.       
  
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης